###สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์จัดงาน”คืนสู่เหย้าชาวเขียว เหลือง “หวังศิษย์เก่าหวนคืนสู่สถาบัน ###

เมื่อเวลา 10:00 น วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567ณ ห้องประชุมสมา สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่พิเศษ/2567 โดยมีนายจิรวิทย์. ศุภภนันการต์. นายกสมาคมฯเป็นประธานการประชุม เมื่อคณะกรรมการบริหารมาครบองค์ประชุมแล้วประธาน์กล่าวเปิดโดยกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาที่มาร่วมประชุมครบองค์ประชุมในวันนี้ โดยได้เสียสละเวลาเพื่อสมาคมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ซึ่งเรื่องที่ประชุมเป็นเรื่องของ การจัดงานคืนสู่เหย้าชาวเขียว-เหลือง โดยจะจัดวันเสาร์ที่ 2 มกราคม 2567 ณลานอเนกประสงค์โดมข้างอาคารตึก 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ การการลีลาศ รำวง กัง “สิปปกร” วงตนตรีชื่อดังที่สามารถเล่นบทเพลงได้หลากหายแนว ทั้งเพลงเก่า เพลงร่วมสมัยและเพลงสมัยใหม่ โดยการจำหน่าย โต๊ะละ 2,800 บาทนั่งได้ 8 คน คาดหวังไว้ว่าจะขายโต๊ะได้ประมาณ 200 โต๊ะ


โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงาน คือ 1. เพื่อให้ศิษย์เก่า ได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบันที่เคยประสิทธิ์ประสาทวิชาจนเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 2 . เพื่อให้พี่ เพื่อน น้องร่วมสถาบัน ได้มาพบปะสังสรรค์ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและระลึกถึงความหลังและ 3. เพื่อนำรายได้ไปทำกิจกรรมของสมาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ อาทิเช่น มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา ที่เรียนดียากจน โครงการจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ ตลอดจนเพื่องานสาธารณะ ตามโอกาสต่างๆ
ทั้งนี้ได้มีการมอบหมาย งานและผู้รับผิดชอบ

โดยแบ่งงานออกเป็นฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายสถานที่ แสงสีเสียงและฟลอร์เต้นรำ 2
ฝ่ายดนตรี 3. ฝ่ายอาหารโต๊ะจีน 4. ฝ่ายประสานงาน และชาสัมพันธ์ 5. ฝ่ายต้อนรับ 6 . ฝ่ายการเงินและเหรัญญิก 7. ฝ่ายออกหนังสือเชิญ 8 . ฝ่ายการขายบัตร 9. ฝ่ายบัญชีและการเงิน 10. ฝ่ายประเมินผล และ 11. ฝ่ายอำนวยการ
ท้ายที่สุดนายกสมาคมฯขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและขอเชิญชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นโรงเรียนฝึกหัดครูวิทยาลัยครู. สถาบันราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในปัจจุบันได้ กลับมาเป็นพลัง เพื่อที่จะรวมตัวกัน ช่วยสนับสนุน และช่วยผลักดันกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ให้ไปสู่เป้าหมายตามที่ตั้งไว้ และอยากให้ศิษย์เก่าได้กลับมาเยี่ยมเยียนสถาบัน และได้มาพบปะพูดคุย กับพี่ เพื่อนและน้องในงานวันนั้น สนใจติดต่อขอซื้อบัตรได้ที่สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

Related posts