พิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “EU and ASEAN Synergy for Solid Waste Management” . .

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับทุนสนับสนุนจาก Erasmus+ Program of the European Union จัดโครงการ Sustainable solid Waste Management and Policies – SWAP เพื่อสร้างองค์ความรู้และความเข้าใจที่เข้มแข็งในการจัดการขยะที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้แก่บุคลากรสายวิชาการในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้องค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาพันธมิตรในกลุ่มประเทศยุโรป โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานเปิดพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการ “EU and ASEAN Synergy for Solid Waste Management” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์หัวหน้าโครงการกล่าวรายงาน ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2567
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/a4889829-6252-4a1c-921b-49b00b846cff

Related posts