CSE ลุย “โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ครั้งที่ 2” หวังกระตุ้นสังคมร่วมแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE ร่วมกับ ภาคเอกชน และชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ เดินหน้าเปิดรับสมัครชุมชน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับชุมชนในการดูแลพื้นที่รับผิดชอบของตนเองให้ปลอดควันไฟ (Zero burn) และให้รางวัลกับชุมชนที่ทำดี (Reward based) ในการลดปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืน

เริ่มแล้ววันนี้ !!! CSE เปิดโอกาสให้ชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนหมู่บ้านปลอดการเผา ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมาย 100 หมู่บ้าน ปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 20 หมู่บ้าน อาทิ หมู่ต้นผึ้ง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด, หมู่บ้านแม่แดดน้อย อ.กัลยาณิวัฒนา, หมู่บ้านสันเหนือ ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง, หมู่บ้านป่าซาง อ.แม่ริม, หมู่บ้านสันก้างปลา ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง, หมู่บ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย, หมู่บ้านปิตุคี ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย, หมู่บ้านปางมะโอ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว, หมู่บ้านตลาดขี้เหล็ก อ.ดอยสะเก็ด, หมู่บ้านป่าไม้แดง ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เป็นต้น ทั้งนี้หมู่บ้านที่สมัครเข้าร่วมโครงการและไม่มีจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 100 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งพิจารณาโดยข้อมูลดาวเทียม VIIRS ในระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 30 มิถุนายน 2567 จะได้รับรางวัล มูลค่า 25,000 บาท จากผู้สนับสนุนโครงการ โดยเป็นของรางวัลเพื่อส่งเสริมอาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการไฟในชุมชน และต่อยอดสู่การเป็นหมู่บ้านต้นแบบต่อไป

โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา เป็นการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งในโครงการฯ ครั้งที่ 2 นี้ มีผู้สนับสนุนเงินทุนในการมอบรางวัลจากภาคเอกชนทั้งบุคคลและบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด, คุณชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล, คุณอนุชา มีเกียรติชัยกุล, คุณพจวัฒน์ วิลัยหงษ์, ดร.กษิต พิสิษฐ์กุล, บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน), ไร่ตะวันหวาน โดย บริษัท ซันสวีท อโกรเทค จำกัด, บริษัท ซันสวีท ไบโอ เอ็นเนอยี่ จำกัด, บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด, บริษัท เคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด เป็นต้น อย่างไรก็ตาม CSE ขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลไกที่ช่วยสนับสนุน ผลักดัน กระตุ้นสังคม ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 อย่างยั่งยืนร่วมกัน โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง https://rewardbased.hazefreese.com/

Related posts