##ชมรมข้าราชกาบำนาญลาดยาวประชุมใหญ่สามัญประจำปี. 2566.###

เมื่อเวลา 09.00 น วันอังคารที่ 26. ธันวาคม. 2566. ณ โรงเรียนอนุบาลลาดยาว. อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ชมรมข้าราชการบำบาญลาดยาวจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 โดยมี นายบุญนำ. ศรีตะลหฤทัย ประธานชมรมข้าราชการบำนาญลาดยาว เป็นประธานในการประชุม เพื่อสรุปรายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2566. และเสนอแผนปฏิบัติงานและงบประมาณประจำปี 2567. ให้ที่ประชุมรับทราบ และอนุมัติเงินงบประมาณ.


ส่วนเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาที่ประชุมมีการเลือกตั้งประธานชมรมฯ. คนใหม่ มติในที่ประชุมตกลงเป็นเอกฉันท์. เลือก นายบุญนำ ศรีตะลหฤทัย เป็นประธานชมรมฯอีกหนึ่งสมัย และทางชมรมฯ มีกิจกรรมจับฉลากแจกของขวัญให้กับสมาชิกที่มาร่วมงาน

หลังจากนั้นรับประทานอาหารร่วมกัน
ประธานชมรมข้าราชการบำนาญลาดยาว ฝากขอบพระคุณผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาวที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้อาคารสถานที่ในการประชุม และอำนวยความสะดวกทุกด้าน ขอบพระคุณสมาชิกชมรมฯที่ให้ความมือร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรมต่างๆ จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในปีที่ผ่านมา ณ โอกาสนี้

Related posts