###นายกอบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของ อบจ.นครสวรรค์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์”###

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 25 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานเปิดการประชุมเวทีภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จ.นครสวรรค์ ประจำปี 2566 พร้อมร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “บทบาทของอบจ.นครสวรรค์ต่อการสร้างเสริมสุขภาพคนนครสวรรค์” ณ ห้องประชุมเสือพ่นน้ำ แหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายอภิชาติ พึ่งทอง หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ได้จัดตั้งและสนับสนุนงบประมาณให้แก่หน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งภารกิจหนึ่งกำหนดให้มีการสร้างเครือข่ายการทำงานเพื่อร่วมกัน สร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์หน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์ จึงได้กำหนดจัดเวทีภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพ จ.นครสวรรค์ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อการเข้าถึงกองทุน ภายใต้การบริหารงานของหน่วยจัดการ สสส. จ.นครสรรค์ รวมทั้งร่วมกันจัดทำแผนแม่บทเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพรองรับสังคมสูงวัย

โดยนายกอบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “เรื่องสุขภาวะปัจจุบันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ทางอบจ.ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และต้องทำให้มีความยั่งยืนด้วย แต่ปัจจุบัน ได้เกิดภาวะหลายด้าน ซึ่งภาพใหญ่ของโลกได้เกิดผลกระทบ และต้นตอปัญหามาจากวิถีชีวิต และภาคการปกครองที่พัฒนา มาพร้อมกับการทำลายสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติจึงถูกทำลายไปและเสียหายมาก นโยบายของอบจ. นครสวรรค์มีการพัฒนาคุณภาพชีวิต 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจครัวเรือน และด้านสุขภาวะ โดยทางอบจ. มีกองสาธารณสุขที่จะเป็นแกนกลางเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานสปสช.และทาง สสส.เข้ามามีส่วนร่วม ทำให้เปิดกว้างด้านสุขภาพ และร่วมกันรักษาธรรมชาติขยายระบบนิเวศเพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนได้ในอนาคต”

นายก อบจ.กล่าวต่อว่า “ทางอบจ.นครสวรรค์ ได้ดำเนินการด้านการจัดหาอุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ IOT (internet of things) ซึ่งมีระบบ Big Data เข้ามาช่วยประมวลผลสามารถเก็บข้อมูลและใช้ AI ในการวิเคราะห์ เพื่อช่วยเหลือการทำงานของแพทย์ให้ได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้มีประวัติการรักษาของผู้ป่วยอยู่ในฐานข้อมูลในระบบทุกคน อีกทั้งยังมีการสนับสนุนการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบรับ – ส่งผู้ป่วย แต่เนื่องจากปัจจุบันพยาบาลเวชศาสตร์ฉุกเฉินยังมีไม่เพียงพอ จึงดำเนินการรถเช่าเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือเบื้องต้นไปก่อน แต่ในอนาคตจะมีเวชศาสตร์ศึกษาที่เพียงพอและครบถ้วน รถฉุกเฉินในอนาคตจะต้องเกิดและช่วยชาวบ้านได้มากยิ่งขึ้น ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเรียนรู้และมาร่วมแลกเปลี่ยนการเปิดประเด็นสุขภาวะร่วมกัน ทำให้สุขภาวะสามารถเดินไปในทิศทางที่ถูกที่ควรได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

ในการนี้ที่ประชุมยังได้มีการบรรยาย “ผลการดำเนินการหน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์และทิศทางการสนับสนุนงบประมาณในปีถัดไป” โดย หัวหน้าหน่วยจัดการ สสส. จ.นครสวรรค์ และกิจกรรมกระบวนการกลุ่ม “นครสวรรค์…เตรียมพร้อมรองรับสังคมสูงวัยกันอย่างไร ?” โดย ดร.วิสุทธิ บุญญะโสภิต กรรมการในคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)เขต 3 อีกด้วย

Related posts