มร.ชม. ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ จัดแข่งขันประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หัวข้อ “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร”

วันที่ 22 ธันวาคม 2566 รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ท่านกงสุลหลี อิ่งฮุ่ย สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ที่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด การแข่งขันประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ หัวข้อ “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร” ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ เฉิน ไห่ผิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรมการประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีน “สนุกกับภาษาจีน เพลินถิ่นแดนมังกร” ได้เริ่มดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2565 โดยเป็นการประกวดคลิปสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา กลุ่มเป้าหมายคือตัวแทนจากสถาบันอุดมศึกษาในเขตภาคเหนือ ต่อมาด้วยจุดเด่นในการสร้างครูผู้สอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ การประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีนครั้งที่ 2 จึงได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย เปิดโอกาสให้ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งทั่วประเทศได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนผ่านสื่อมัลติมีเดียหัวข้อ “เทศกาลจีน (จงกั๋ว เจี๋ยรื่อ)” และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี และการประกวดคลิปสื่อการสอนภาษาจีนครั้งที่ 3 ในครั้งนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากคลิปสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
เพื่อให้เกิดความหลากหลายและสามารถสะท้อนความสามารถในการจัดการเรียนการสอน หัวข้อการแข่งขันคือ “สุภาษิตจีน (จงกั๋ว เฉิงหยวี่)” โดยมีตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 10 แห่ง จำนวน 15 ทีม สมัคร เข้าร่วมการแข่งขัน โดยการแข่งขันในรอบนี้ เป็นการแข่งขันของ 10 ทีมสุดท้ายที่ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้าสู่ รอบชิงชนะเลิศ


รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาจีนเป็นภาษาต่างประเทศที่เปิดสอนกันอย่างแพร่หลายในประเทศไทย ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงมีการเปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นด้วยเนื้อหาและรูปแบบต่าง ๆ สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนนั้น นอกจากหนังสือตำราเรียนแล้ว สื่อการเรียนรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมัลติมีเดียที่มีภาพ เสียงและลูกเล่นต่างๆ ที่ช่วยกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ หากเราสามารถพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีนที่น่าสนใจ มีเนื้อหาเหมาะสมและสามารถสอดแทรกเกร็ดความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับประเทศจีนด้วยแล้ว จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างพื้นฐานความรู้ให้กับผู้เรียน ซึ่งกิจกรรมการประกวดครั้งนี้ เป็นการช่วยพัฒนาทักษะภาษาจีนของนักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านทักษะภาษาจีนในสถานการณ์ที่สอดคล้องกับความสนใจ วิถีชีวิตและสภาพการณ์สังคม จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความมั่นใจและเห็นประโยชน์ของการเรียนภาษาที่สาม ทั้งยังเป็นการกระตุ้นความสนใจต่อการเรียนการสอนภาษาจีนของนักศึกษาอีกด้วย

 

Related posts