พิธีเปิดการอบรม เรื่อง TQA/EdPEx Criteria : เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEx ฉบับใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ . .

ศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการอบรม เรื่อง TQA/EdPEx Criteria : เรียนรู้เกณฑ์ TQA/EdPEx ฉบับใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพ แห่งชาติ (TQA Assessor) เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์ TQA/EdPEx ฉบับใหม่ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ รวมถึงแนวทางการดำเนินการต่าง ๆ

เพื่อนำเกณฑ์ TQA/EdPEx ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพองค์กร ตามแผนการพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามแนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ประจำปี 2566 ในการอบรมมี ผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรท่านเดิม และผู้ตรวจประเมินคุณภาพองค์กรท่านใหม่ จากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย และผู้บริหารของส่วนงานต่างๆ ร่วมอบรมด้วย ณ ห้องประชุมแกรนด์วิว 3 โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 – วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/f8d0641a-eea7-4b57-b66a-4db60116719a

Related posts