###อบจ.จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ###

อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้องของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกองสาธารณสุข

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “การเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชกร ยิ้มละมัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุข, นายอนุรักษ์ อินคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด รพ.สต.บ้านท่าทอง อ.เมือง, นางสาวทิพย์สุดา บุญมี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด รพ.สต.บ้านท่าทอง อ.เมือง, นางสาววสุกาญจน์ เขม้นตี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองสาธารณสุข เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยกองสาธารณสุข ได้จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยดำเนินการจัดประชุม 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ดังนี้
รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์
รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นายก อบจ. นครสวรรค์ กล่าวว่า ” การเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพราะในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัยและเหตุการณ์ เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น”

Related posts