###ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้การต้อนรับ สมาชิกเหล่ากาชาดและ สมาชิก ไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์ ###

เมื่อเวลา 14:30 น วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ นายก้านตองเส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ให้การต้อนรับ นางสุดารัตน์ ศิวศิริการุณย์ หัวหน้ากลุ่มงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ กลุ่ม 2 และ นางสาวกนกนุช หมีทอง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งทั้งสองคนเป็นสมาชิกสโมสรไลออนส์จังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย ซึ่ง การเข้ามาที่โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาครั้งนี้เป็นการมาเยี่ยมเยียนอย่างไม่เป็นทางการ ในฐานะผู้ที่รู้จัก และได้เข้ามาชื่นชมผลการพัฒนาโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ซึ่งทั้งสองท่าน ได้เดินชมการเรียนการสอนและจิตการจัดกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ตลอดจนการจัดทำห้องประชุม อาคารเรียนสถานที่ต่างๆ และพื้นที่ในบริเวณโรงเรียน ตลอดจนภูมิทัศน์ของโรงเรียน ซึ่งได้พัฒนาและก้าวหน้าไปมาก


ทั้งนี้นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการนักพัฒนา ได้นำเสนอข้อมูลว่าปัจจุบัน โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นม. 1 ถึงชั้นม 6 มีนักเรียน จำนวน 545 คน มีคณะครูอาจารย์รวม 35 คน โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน อยู่ในเกณฑ์ดี เข้าร่วมกิจกรรม ต่างๆทั้งระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ โรงเรียนได้ส่งไปแข่งขันได้รับรางวัล จากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมครั้งที่ 71 ของสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ (สพม.) ได้เหรียญรางวัลจำนวนมาก อีกทั้งการที่โรงเรียนได้พัฒนาก้าวหน้า ไปมากเนื่องจากโรงเรียน มีคณะกรรมการ สถานศึกษาที่ดี มีสมาคมศิษย์เก่าฯ ที่เข้มแข็งและมีเครือข่ายผู้ปกครอง ที่มีความสามัคคีช่วยเหลือโรงเรียนเป็นอย่างดี

Related posts