พิธีเปิดโครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารด้านกฎหมาย เงิน และคน สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ . .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดและบรรยาย เรื่อง ภาพรวมการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ในโครงการแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารด้านกฎหมาย เงิน และคน สำหรับคณะศึกษาศาสตร์ ตามนโยบายในการพัฒนาบุคลากร (CMU Brain Power Concept) ให้สอดคล้องกับภารกิจการ ตามแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธิ์ (SO) ที่ 6 Flagship : Learning & Innovative Workforce with Growth mindset บุคลากรที่พร้อมเรียนรู้และสร้างนวัตกรรม โดยมุ่งพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้บริหาร

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และคณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการคณะ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินและการคลัง ด้านบุคคล และด้านพัสดุ ร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ณ ห้องประชุมบัวตอง สำนักบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่
https://www.cmu.ac.th/th/article/784265ac-4551-43ef-a07a-3e7531c45d3d

Related posts