###คำประกาศเจตนารมย์พื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรม ชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน###

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 ณวัดป่าผาก ต.วังยาง อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี จากการที่นักวิชาการ นักป่าไม้ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น คณาจารย์ตัวแทนมหาวิทยาลัยและตัวแทนชนเผ่าชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นเครือข่ายกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน อันประกอบด้วย ชุมชนบ้านป่าผาก, บ้านกล้วย,บ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี, ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว, เครือข่ายกะเหรี่ยงตะวันตกเพื่อสังคมที่เป็นธรรม, ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม, สถาบันธรรมชาติพัฒนา, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ และภาคประชาสังคม ได้จัดเวทีประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน ขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2566 ณ วัดและพื้นที่วัฒนธรรมม่องยง บ้านป่าผาก ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี
เพื่อประกาศพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรมกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน จัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยน
บทเรียนกับชุมชนในพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรม รณรงค์ขับเคลื่อนให้มติดังกล่าวมีผลในเชิงปฏิบัติยกระดับให้เป็นกฎหมายแรงงานคุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อคุณภาพชีวิตและความยั่งยืนของกลุ่มชาติพันธุ์


โดยมีประกาศว่า “เราขอประกาศว่าที่ผ่านมาชุมชนได้มีหลักจารีตวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตตามบรรพบุรุษในการจัดทำจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบตามองค์ความรู้ภูมิปัญญา ความเชื่อ ผสมผสานกับกฎระเบียบชุมชน ที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนในปัจจุบัน มีการบริหารจัดการป่าเป็นสัดส่วน เช่น ปาชุมชน ป่าพื้นที่จิตวิญญาณ ป่าใช้สอย ทำไร่หมุนเวียนตามวิถีดั้งเดิม โดยมีกติกาในการดูแลป่า มีการจัดทำแนวกันไฟ การจัดอาสาสมัครลาดตระเวนและดับไฟป่า รวมไปถึงกิจกรรมอื่น ๆ การทำพิธีสืบชะตาป่า ไหว้เจดีย์ เป็นต้น อันเป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณคนกับป่า ดังคำที่ว่ามีป่ามีชาวกะเหรี่ยง มีชาวกะเหรี่ยงจึงมีป่าอย่างยั่งยืน


ชุมชนกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน ได้การสร้างความพร้อมในการขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มครองวัฒนธรรม ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 3 สิงหาคม 2553 มาอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ เป็นไปตามกรอบความร่วมมือและแนวทางการแก้ไขปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม(ขปส.) และคณะกรรมการขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติชาวเลและชาวกะเหรี่ยงให้สามารถคุ้มครองชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดการทรัพยากร วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต ณ วันนี้ เราประกาศว่าเราจักขับเคลื่อนพื้นที่คุ้มวัฒนธรรมลุ่มน้ำลำตะเพิน และผลักดันกฎหมายคุ้มครองชาติพันธุ์ร่วมเครือข่ายชาติพันธุ์ทั่วประเทศให้สามารถปฏิบัติใช้จนถึงที่สุดด้วยจิตสมาฉันท์และศรัทธาในพลังประชาชนเครือข่ายกะเหรี่ยงลุ่มน้ำลำตะเพิน”

Related posts