เลย /// สนง.ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์นำสื่อมวลชนและเครือข่ายศึกษาดูงานตามโครงการ ปชส.เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

วันที่ 13 ธันวาคม 2560 นายนุกูล นาคคชฤทธิ์ ประชาสัมพันธ์ จ.เพชรบูรณ์ นำคณะสื่อมวลชน อปมช.จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 30 คนศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการส่งเสริมศิลปาชีพพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง บ้านผานาง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัณ จ.เลย

โดยมีพันโท อัมพร สถิตย์ นายทหารปฏิบัติการโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ให้การต้อนรับและกล่าวบรรยายสรุปความเป็นมาของโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ว่า โครงการดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติในวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ 12 สิงหาคม 2535 เพื่อให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่างๆโดยเฉพาะการเกษตรทฤษฏีใหม่และศิลปหัตกรรมพื้นบ้าน พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฏรให้ดีขึ้น มีความรัก ความสามัคคี ความผูกพันไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด เป็นการปลูกจิตสำนึกให้ราษฏรอนุรักษ์ทรัพยากรในลักษณะ คนและป่าอยู่ด้วยกันได้ โดยภายในโครงการมีการจัดกลุ่มกิจกรรมด้านอาชีพให้แก่ 53 ครอบครัว จำนวน 205 คน อาทิเช่น กลุ่มการทอผ้าไหมและปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มตีเหล็ก กลุ่มเลี้ยงโค กลุ่มหัตถกรรมจากไม้สักทอง กลุ่มแปรรูปสมุนไพร กลุ่มยางพาราและกลุ่มทำขนมกระหรี่พั๊ฟ

ภาพ/ข่าว                วิริทธิ์พล

Related posts