นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ CMRU ร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย NCUT ไต้หวัน

✍️ อาจารย์รจนกร แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย อาจารย์กิติยาภรณ์ อินธิปีก, อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์, ผศ.ศิรสา สอนศรี, อ.ดร.ปริวัตร ศิระเกียรติสกุล คณะอาจารย์ทีมวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย The 2023 International Conference and Annual Meeting of the Operations Research Society of Taiwan The 21th Conference on Sustainable Operation and Development โดยได้รับเกียรติจากDr. Wen-Yuan Chen, President of National Chin-yi University of Technology (NCUT) เป็นประธานพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับ และ Dr. He-Yau Kang, Dean of College of Management Dr.Max Lo และคณะผู้บริหาร College of Management ให้การต้อนรับ


🖊 ในโอกาสนี้ ได้นำเสนอผลงานส่วนหนึ่งจากการวิจัยภายใต้โครงการวิจัยที่ได้รับทุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประเภท Matching Fund ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ National Chin – Yi University of Technology (NCUT) และประชุมความร่วมมือในการทำวิจัยร่วมกับคณะวิจัย งานวิเทศสัมพันธ์และโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา กับคณะผู้บริหาร National Chin – Yi University of Technology (NCUT) ณ National Chin – Yi University of Technology (NCUT) นครไถจง ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566

Related posts