รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย **

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2566 กองกำลังผาเมือง โดย พลตรี ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง มอบหมายให้ พันเอก กิดากร จันทรา รองผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติของของหน่วยในพื้นที่จังหวัดเชียงราย พร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน และได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญให้กับกำลังพล

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ณ ฐานปฏิบัติการบ้านแสนใหม่ ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน, ฐานปฏิบัติการบ้านป่าแก่, ฐานปฏิบัติการบ้านหัวแม่คำ และฐานปฏิบัติการบ้านป่าก่อ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Related posts