###ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันสารานุกรมไทย###

เมื่อเวลา 9.00 น.วันเสารที่ 18 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ มีการจัด
แข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 27
ระดับจังหวัด จังหวัดนครสวรรค์
ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายทวี เสริมภักดีกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด
ในลำดับแรกประธานในพิธีเปิดจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวรเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น ไลออนกิตติ. ชูสว่าง นายกสโมสรไลออนส์นครสวรรค์ อ่านพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ต่อมา ไลออนณปภัช อัตตานนท์ ไลออนอาวุโส อ่านแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกี่ยวกับโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ
จากนั้นทุกคนร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ต่อมา ดร.ผกาพรรณ ฮั่นตระกูล ประธานเขตพื้นที่สารานุกรมไทย จังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน
จากนั้นประธานในพิธีกล่าวเปิดการเข่งขันฯ พร้อมเปิดซองข้อสอบ ต่อมานายกสโมสรแต่ละสโมสร มอบหนังสือสารานุกรมไทย และกระเช้าผลไม้ ให้กับ ประธานในพิธี ตลอดจน ผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน และถ่ายภาพร่วมกัน


สำหรับผู้มีเกียรติ นายนรากร กันทะคำ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นางสาวภัทรสิริ. จุฑากรณ์ อัยการเชี่ยวชาญ สำนักงาน อัยการภาค 6 รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัด คดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ และผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1 และ เขต 3 มาร่วมงาน ส่วนนักเรียนที่มาแข่งขันมีทั้งหมด 101 ทีม จำนวน 303 คน ครูผู้ควบคุม 101 คน รางวัลมี 3 ระดับคือชนะเลิศรองชนะเลิศ อันดับ 1 และอันดับ 2 ซึ่งจะได้รับรางวัล เป็นโ่ล้กัยีติยศ และเงินรางวัล และจะเป็นตัวแทน จังหวัดนครสวรรค์ไปแข่งขันระดับภาคและระดับประเทศต่อไป
ทั้งนี้ดร..ผกาพรรณ ฮั่นตระกูลประธานเขตพื้นที่ฯขอขอบคุณผู้ว่าราชจังหวัดนครสวรรค์ที่เสียสละเวลามาเป็นประธานในพิธีเปิด ผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน คณะกรรมการจัดการแข่งขัน คณะครูและนักเรียนที่มาแข่งขัน ตลอดจน ศูนย์วิทยบริการและสัมพันธ์ชุมชน มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนครสวรรค์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่เป็นอย่างดี และขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุกด้านมา ณโอกาสนี้

Related posts