บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลลานนา ตรวจสุขภาพพนักงานใช้สิทธิประกันสังคม ประจำปี 2566 .

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 … ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา นำทีมพยาบาลวิชาชีพ พร้อมรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ ออกหน่วยตรวจสุขภาพประจำปีเคลื่อนที่ให้แก่พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด ที่มีสิทธิประกันสังคม พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโณคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 92 คน นำทีมโดย พว.ภัณฑิรา ตาสา พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลลานนา

โดยมีนายอุปถัมภ์ เวียงนาค กรรมการบริษัท ให้การต้อนรับ ซึ่งโครงการตรวจสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจมีพนักงานเข้าตรวจสุขภาพจำนวนมาก นอกจากโปรแกรมการตรวจสุขภาพพื้นฐานตามสิทธิประกันสังคม ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจแล้ว ยังมีผู้ที่สนใจตรวจสุขภาพรายการอื่นเพิ่มเติม โดยประสงค์ชำระเงินเอง ในราคาพิเศษ ก็จะได้รับคำแนะนำจากพยาบาลวิชาชีพ ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลลานนา ให้ได้รับการตรวจเพิ่มเติมอีกด้วย
.
โครงการออกหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สิทธิประกันสังคมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก ส่วนงานเวชกรรมป้องกัน โรงพยาบาลลานนา ซึ่งจะมีพยาบาลอาชีวอนามัย มานั่งให้ความรู้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรคเรื้อรัง ไม่เรื้อรัง และการทำกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงจากโรคอันเนื่องจากการทำงาน และโรคไม่เนื่องจากการทำงาน ซึ่งการให้ความรู้รายบุคคลนี้ หวังผลให้ผู้ประกันตน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาดูแลสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
.
โครงการดีๆ ..ประกันสังคมห่วงใยผู้ประกันตนทุกคน ตรวจสุขภาพฟรีนี้ ผู้ประกันตนทุกท่านสามารถขอรับบริการใช้สิทธิตรวจสุขภาพได้ที่โรงพยาบาลลานนา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตนโรงพยาบาลลานนาก็สามารถใช้สิทธิได้ สำหรับสถานประกอบการที่ประสงค์จะตรวจเป็นหมู่คณะ โดยโรงพยาบาลลานนา มีบริการตรวจสุขภาพ นอกสถานที่ ตั้งแต่ 80 คนขึ้นไป( มีบริการรถเอกซเรย์ ) พร้อมบริการสุขภาพตามสิทธิประกันสังคมอื่นๆ ที่โรงพยาบาลลานนา เช่น สิทธิทันตกรรม ตรวจสุขภาพช่องปาก ขูด อุด ถอน งบประมาณ 900 บาทต่อคน/ปี โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย (ได้ทุกคน ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ประกันตน รพ.ลานนา ) และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ประกันตน รพ.ลานนา ฉีดฟรี..) ผู้ประกันตนอายุ ต่ำกว่า 50 ปี ราคา 450 บาท

Related posts