###นายก อบจ.นครสวรรค์ ประชุมร่วมกองช่าง ติดตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ดูความคืบหน้า อุปสรรค ปัญหา และแนวการแก้ไข###

เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ห้องประชุมศูนย์สั่งการและควบคุมการปฏิบัติ อบจ.นครสวรรค์ พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นายนิมิต ยืนยง ผอ.กองช่าง, นายชัยภัคฐ์ มั่นคงเศวตวงศ์ หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการใหม่ของอำเภอลาดยาว อำเภอบรรพตพิสัย ได้แก่


1. โครงการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ ช่วงโค้งบ้านเขาสมุก (บ้านหนองอีเหนี่ยง) ผ่าน รพ.ลาดยาว ถึงห้าง Big C ลาดยาว
2. โครงการซ่อมแซมฝาย (ประตูน้ำ) หมู่ 12 ต.วังม้า อ.ลาดยาว
3. การทำท่อระบายน้ำ หมู่ 12 ต.เนินขี้เหล็ก อ.ลาดยาว ที่เชื่อมต่อกับ ต.อ่างทอง อ.บรรพตพิสัย
4. ติดตามโครงการของ อ.บรรพตพิสัย รวม 6 โครงการ ทำได้ 2 โครงการ ไม่สำเร็จ 4 โครงการ ยังอยู่ระหว่างการติดตามผลและการแก้ไขปัญหา

นอกจากนั้นในที่ประชุมยังได้ร่วมปรึกษาหารือในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547
โดยเบื้องต้นได้ให้ทางส.อบจ.และทางอบต.แต่ละเขตพื้นที่ ศึกษาระเบียบขั้นต้นก่อน เพื่อที่จะหาแนวทางในการปรับใช้ในพื้นที่ของตนเอง พร้อมทั้งเพื่อการนำเสนอโครงการเกินศักยภาพของท้องถิ่นอีกด้วย

Related posts