### โรงเรียนนครสวรรค์สอนเสริมThe G จัดค่ายวิชาการให้นักเรียนชั้นป. 5 ป. 6 มีเกม กิจกรรมทางวิชาการ คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ ไทย สังคม โดยอาจารย์ระดับปริญญาเอก###

นายธรธร จันทร์มะลิ เจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนกวดวิชานครสวรรค์สอนเสริม หรือ The G เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนมีโครงการ ที่จะจัดค่ายวิชาการให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 โดยเชิญคณะอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ดร. รุ่งฟ้า จันท์จารุภรณ์ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ อาจารย์สิรวิชญ์ ธรรมพานิช อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ ดร.ธีรเชษฐ์ เรืองสุขอนันต์ อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฝ่ายมัธยม และดร. จารุภัทร ดิษฐ์รัฐกิจ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์

กิจกรรมในค่ายวิชาการ มีกิจกรรมนันทนาการ เกมคณิตศาสตร์ การแสดงโชว์ทักษะทางวิชาการ วิชาเคมี วิชาชีววิทยา วิชาฟิสิกส์ วิชาภาษาไทยและวิชาภาษาอังกฤษ โดยกำหนดจัดค่ายวิชาการระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรมเบเวอรี่ฮิลล์ปาร์ค ตำบลวัดไทร อำเภอเมืองนครสวรรค์

นายธรธร กล่าวว่า “ในการจัดกิจกรรมค่ายวิชาการครั้งนี้นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ ทั้งเป็นการสร้างประสบการณ์ เสริมความรู้ รวมทั้งการให้ข้อคิด วิธีการตัดสินใจในการเลือกคำตอบ ในการทำแบบทดสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลสูงสุด พร้อมที่จะเข้าสู่ทุกสนามสอบในประเทศไทย โดยมีคณะครูจาก The G เข้าร่วมในการจัดกิจกรรม และดูแลนักเรียน ตลอดการเข้าค่ายครั้งนี้”

Related posts