พิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง .

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย คุณกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอหางดง คุณเรณุตรา เมฆอุไร กรรมการผู้จัดการบริษัท สุขยั่งยืน 589 จำกัด ศาสตราจารย์ ดร.สาคร พรประเสริฐ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณาจารย์ ประชาชนทั่วไป ร่วมพิธีเปิดฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน พ.ศ.2566 ณ ศูนย์สุขภาพพร้อมกาดฝรั่ง-หางดง โครงการกาดฝรั่งวิลเลจ
.
ทั้งนี้ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือศูนย์สุขภาพพร้อม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดให้บริการด้านการตรวจสุขภาพเพื่อส่งเสริม ป้องกัน และบำบัดฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้กับคนทั่วไป ทุกช่วงวัย ซึ่งให้บริการโดยนักวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด และนักกิจกรรมบำบัดที่มีความชำนาญ และได้ดำเนินการมามากว่า 31 ปี จากแนวโน้มการใส่ใจสุขภาพในเชิงป้องกันโรคที่มีเพิ่มมากขึ้นจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น และปัญหาด้านพัฒนาการล่าช้าของเด็ก จึงเป็นโอกาสในการขยายสาขาของ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก เพื่อรองรับต่อความต้องการด้านการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ การบำบัดฟื้นฟูของผู้สูงอายุ และการดูแลบุตรหลานในวัยปฐมวัยของผู้ปกครอง ดังนั้นศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก หรือศูนย์สุขภาพพร้อม จึงร่วมมือกับบริษัท สุขยั่งยืน 589 จำกัด เปิดศูนย์สุขภาพพร้อม กาดฝรั่ง – หางดง เชียงใหม่ เพื่อรองรับความต้องการที่มีเพิ่มขึ้น และเพื่อให้ผู้รับบริการ เข้าถึงบริการที่มีมาตรฐานโดยนักวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งสอดรับกับแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธที่ 2: CMU medicopolis : เรื่องการผลักดันและพัฒนาเชียงใหม่เป็นย่านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ เพื่อเป้าหมายในการส่งมอบคุณค่า ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติต่อไปอย่างยั่งยืน.
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/379ed75b-e432-4eb1-a026-d5ac9e7cd5cd

Related posts