การประชุมวิชาการ The 5th Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (The 5th CMC-PID)

รศ.นพ.ชัยวัฒน์ บํารุงกิจ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ The 5th Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (The 5th CMC-PID) หัวข้อ “Update trends in pediatric infectious diseases : Maximizing quality of patient care ”

โดยมี รศ.ดร.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นวิทยากรบรรยาย ให้แก่บุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับกุมารเวชศาสตร์ทั่วภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts