โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีรับมอบ ป้ายสัญญาลักษณ์ (Clean Food Good Taste Plus)

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 66 นพ.ธวัชชัย ตัณสถิตย์ กรรมการบริหาร และคุณศิรินทิพย์ กันทะวงค์ หัวหน้าแผนกโภชนาการ โรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ร่วมพิธีรับมอบ ป้ายสัญญาลักษณ์ (Clean Food Good Taste Plus)

โดยโรงพยาบาลเชียงใหม่ ราม ได้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาหารสะอาดปลอดภัย ในระดับดีมาก ในงาน เจียงใหม่ ฟู้ดไฮ ฟู้ดเฟส ซึ่งจัดขึ้นโดย ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และหน่วยงานบริการวิชาการภายใต้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีจุดประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักการสุขาภิบาลอาหาร เพื่อให้ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร สามารถให้บริการอาหารที่สะอาดปลอดภัยสู่ผู้บริโภค
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต

#อบอุ่นเชี่ยวชาญ
#โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

Related posts