โรงพยาบาลสวนปรุงจัดโครงการซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปี 2566

วันที่ 25 และ 26 กันยายน 2566 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซ้อมแผนตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินทางการแพทย์ ลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพด้านยาเสพติด แบบบูรณาการ ประจำปี 2566 จำนวน 2 รุ่น สำหรับบุคลากรโรงพยาบาลสวนปรุง เพื่อพัฒนาทักษะระบบการช่วยเหลือตอบโต้สถานการณ์การแพทย์ฉุกเฉินในทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางจิตเวช (PERT) สำหรับ ทีมสหวิชาชีพ ทีมพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และทีมที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติด พร้อมมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมร้านอาหาร Much Room อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สำคัญของประเทศไทยและทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบในหลายด้านทั้งต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิตของผู้เสพ นอกจากนี้ยังมีผลกระทบต่อสังคม ครอบครัว คนรอบข้าง โดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานและกลุ่มเยาวชนที่มีแนวโน้มจะได้รับอันตรายจากการใช้สารเสพติดมากกว่าประชากรกลุ่มอื่น ผู้ที่ก่อความรุนแรงส่วนใหญ่จะมีประวัติการรักษาทางจิตเวชจากการใช้สารเสพติดและไม่รับรู้ความเจ็บป่วย มีอาการกำเริบเมื่อกลับไปเสพซ้ำหรือเมื่อขาดยา การดูแลผู้ป่วยจึงมีความยุ่งยากซับซ้อน ต้องได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้ประสบภาวะวิกฤตให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

Related posts