พิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 578 ทุน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท . .

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทางการศึกษา พร้อมสร้างโอกาสในการศึกษาเรียนรู้ในสาขาวิชาต่างๆ มุ่งสู่การเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่สมบูรณ์พร้อมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความรักในสถาบันการศึกษา กตัญญู รู้คุณ และการก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต โดยมีแหล่งเงินทุนการศึกษาจากงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย ประกอบกับบุคคล บริษัท ห้างร้าน มูลนิธิ และหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีจิตเมตตา บริจาคเงินทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
ในปีการศึกษา 2566 มีนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตามเงื่อนไขทุนการศึกษา รวมทั้งสิ้น 578 ทุน มูลค่า 13,391,900 บาท (สิบสามล้านสามแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ประกอบด้วย ทุนการศึกษาประเภทต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา จำนวน 65 ทุน รวมเป็นเงิน 4,201,200.- บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาประเภทเฉพาะปีการศึกษา จำนวน 513 ทุน รวมเป็นเงิน 9,190,700 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
.
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในการมอบทุนฯ และกล่าวแสดงความยินดี คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาท รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงาน องค์กรต่างๆ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2566
.
#ccarc
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
อ่านเพิ่มเติมที่ https://www.cmu.ac.th/th/article/7b011693-49f4-4cb0-a3eb-fe1889c81cac

Related posts