การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน “ทุนการศึกษา สร้างคนสร้างชาติ”

คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อจัดกิจกรรมระดมทุน “ทุนการศึกษา สร้างคนสร้างชาติ”

เมื่อวัอาทิตย์นที่ 24 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts