ม.แม่โจ้ จัดสายสัมพันธ์ชาวแม่โจ้– สื่อมวลชน อบอุ่น ประทับใจ

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดงาน MJU Thank you Press Party 2023 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพบปะและขอบคุณสื่อมวลชน ประจำปี 2566 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ชาวแม่โจ้ – พี่น้องสื่อมวลชน โอกาสนี้ มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ และคณะสื่อมวลชนทุกแขนงเข้าร่วมงานคับคั่ง ณ ห้องเชียงทอง 1 ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ เชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาด้านการเกษตรที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งกำลังจะก้าวสู่วาระครบรอบ 90 ปี ในปีพุทธศักราช 2567 ปัจจุบันมีคณะที่ทำการเรียนการสอนรวม 18 คณะ มีหน่วยงานสนับสนุนระดับสำนัก ได้แก่ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ สำนักหอสมุด และสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร ซึ่งผู้บริหารทุกท่านเกือบทั้งหมดที่ไม่ได้ติดภารกิจก็ได้มาร่วมพบปะและขอบคุณสื่อมวลชนในครั้งนี้ด้วย
การจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้พบปะและขอบคุณสื่อมวลชน (MJU Thank You Press Party 2023) เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่ได้มีส่วนในการเผยแพร่ข่าวสารกิจกรรม งานวิจัยต่าง ๆ ซึ่งล้วนเป็นผลประโยชน์แก่ภาคประชาสังคมให้สามารถนำไปต่อยอด


ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยแม่โจ้มาโดยตลอด ขอบคุณเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ได้ให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านคิดถึงแม่โจ้ในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต มหาวิทยาลัยของประชาชน มหาวิทยาลัยของชาวเชียงใหม่ที่มุ่งสร้างประโยชน์เพื่อสังคมร่วมกับทุกท่านต่อไป”

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีพุทธศักราช 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะครบรอบวาระ 90 ปี แห่งความภาคภูมิใจในการเป็นแหล่งภูมิปัญญาทางการเกษตรที่สำคัญมาอย่างยาวนาน โดยกำหนดให้มีการจัดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ด้วยแนวคิด เกษตร | อาหาร | สุขภาพ ในวันที่ 16 – 24 ธันวาคม 2566 ดังนั้น กิจกรรมในวันนี้จึงได้นำส่วนหนึ่งของงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยไฮไลต์ 9 เรื่อง ได้แก่

* กำเนิดข้าวหอมแม่โจ้ รางวัล “Gold Award” ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2566 ผลงานของทีมนักวิจัยหน่วยความเป็นเลิศด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.วราภรณ์ แสงทอง คณะวิทยาศาสตร์

* พันธุ์พืชชื่อพระราชทาน จาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พัฒนาโดย ผศ.ฉันทนา วิชรัตน์ และสาขาพืชผัก ซึ่งได้ถวายงานโครงการปรับปรุงพันธุ์ผักและผลิตเมล็ดพันธุ์
ผักให้แก่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริมาโดยตลอด ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยแม่โจได้รับชื่อพระราชทานเป็นพันธุ์พืชใหม่ จำนวน 14 ชนิด

* องค์ความรู้ลำไยแม่โจ้ โดย ผศ.พาวิน มะโนชัย “มิสเตอร์ลำไยแม่โจ้” ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตลำไย สู่เกษตรกรผู้ปลูกลำไยอย่างกว้างขวาง
* กล้วยไม้รองเท้านารี แม่โจ้ 90 ปี ดอกมีสี เขียว ขาว เหลือง ได้รับเกียรตินิยม ระดับ AM/RHT 83.85 คะแนน จากสมาคมพฤษชาติแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ พัฒนาโดย นายธนวัฒน์ รอดขาว นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร
* ปทุมมาแม่โจ้ เพื่อเกษตรกรไทย ปทุมมา3Nแม่โจ้ พืชพันธุ์ใหม่ของโลก สวย โตเร็ว ทนโรค พัฒนาโดย ผศ.ดร.เฉลิมศรี นนทสวัสดิ์ศรี คณะผลิตกรรมการเกษตร
* ตั๊กแตนแม่โจ้แพร่ ดัชนีชี้ความสมบูรณ์ผืนป่า คุณค่าที่ควรอนุรักษ์ ค้นพบโดย รศ.ดร. แหลมไทย อาษานอก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
* ปลาค้อ นักอนุรักษ์บนดอยสูง ค้นพบโดย รศ.ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ


* ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากดอกเอื้องคำ กล้วยไม้สมุนไพร พืชอนุรักษ์ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้วิจัยและพัฒนาต่อยอด โดยทีมนักวิจัย อพ.สธ.แม่โจ้
* นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ “ซินไบโอติค” และ “แบล็คซิล” พัฒนาโดย Agri Inno Excellent Center มหาวิทยาลัยแม่โจ้
พร้อมจัดเมนูสุดพิเศษเพื่อสุขภาพ ที่มาจากผลงานนวัตกรรม องค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เช่น ได้แก่ลำไยสอดไส้เข้าวเหนียวมูล (ข้าวเหนียวหอม กข-แม่โจ้ 2) ซูชิปลาทูน่าซาซิมิ (ข้าวหอมแม่โจ้+ปลาทูน่า แม่โจ้-ชุมพร) รวมถึงเมนูจากผลงานวิจัยอีกหลายเมนู ให้สื่อมวลชนได้ชิม และเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานต่อไป
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนาน ประทับใจ มีกิจกรรมนันทนาการสานสัมพันธ์พี่น้องสื่อมวลชนและคณะผู้บริหาร พร้อมมอบของขวัญพิเศษแทนคำขอบคุณ ร่วมกระชับความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องชาวสื่อฯ

Related posts