พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning)

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 19.00 น.  นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวรายงานโครงการเปิดบ้านวิชาการ เชียงใหม่นครแห่งความสุขของการเรียนรู้ (Chiang Mai the Happy City of Learning) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ และได้แสดงความรู้ความสามารถในการพัฒนาการศึกษา จัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น เพื่อเป็นการกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเครีอข่าย ทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ประชาชนโดยทั่วไปได้รับทราบถึงศักยภาพและขีดความสามารถ ในการนี้มี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานแก่ผู้ร่วมงานในครั้งนี้

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อจัดประชุมทางวิชาการระดมสมอง กำหนดทิศทางการจัดการศึกษาท้องถิ่น ทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินการจัดการศึกษาได้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร และภาคประชาชน จำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน

โดยในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวมี คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ คณะวิทยากรเสวนา คณะกรรมการดำเนินงาน ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ และภาคประชาชนเข้าร่วม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Related posts