โรงพยาบาลสวนปรุงจัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566

22 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง เป็นประธานนำคณะแพทย์ ผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566 ซึ่งตรงกันวันที่ 24 กันยายนของทุกปี โดยมี คณะองค์กรแพทย์ กลุ่มภารกิจการพยาบาล กลุ่มอำนวยการ กลุ่มสหวิชาชีพ และกลุ่มงานเวชระเบียน ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ณ โรงพยาบาลสวนปรุง

วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเปน “วันมหิดล” วันที่ปวงชนชาวไทยรวมรําลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระบรมราชชนก ที่ทรงดำเนินพระราชจริยาวัตรอันงดงาม ในฐานะแพทย์ที่มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ทรงอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการวางรากฐานระบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์การสาธารณสุข การพยาบาล การสังคมสงเคราะห์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับอุดมศึกษาของประเทศให้เจริญรุ่งเรือง

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ทรงเป็น คนไทยคนแรกและคนเดียวที่ได้รับการเฉลิมพระเกียรติจากยูเนสโกให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” เนื่องด้วยพระราชกรณียกิจและอุดมการณ์ที่พระองค์ทรงยึดถือปฏิบัติในการเชิดชูชีวิต ศักดิ์ศรีและฐานะของบุคคลในฐานะความเป็นมนุษย์ด้วยพระราชดำรัสที่ว่า
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภ ทรัพย์ และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพ ไว้ให้บริสุทธิ์”

Related posts