แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 ซึ่งจัดโดยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ดังนี้

-รศ.นพ.สุพจน์ ครีมหาโชตะ ศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันมหิดล
ประจำปี 2566

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการ 65 ปี ประจำปี 2566 ได้แก่
-ศ.นพ.ชายชาญ โพธิรัตน์ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 19
-รศ.ปรัชญา สมบูรณ์

อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ผู้เกษียณอายุราชการ 60 ปี ประจำปี 2566 ได้แก่
-ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ แพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 24
-ผศ.นพ.เชษฐ ศิวะสมบูรณ์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 24
-ผศ.นพ.สนิท เรืองรองรัตน์ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 24
-ศ.เชี่ยวชาญพิเศษ พญ.ลักขณา ไทยเครือ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25
-รศ.นพ.วินัย ชัยดรุณ แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25
-ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 25
-ศ.พญ.รัตนา บรรเจิดพงศ์ชัย
-รศ.สิริดา ยังฉิม
-รศ.ชัยณรงค์ โตจรัส
-รศ.สิรินดา อังศชวาล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts