ประเมินการให้บริการทางการแพทย์ โครงการประกันสังคม ประจำปี 2566 .

โรงพยาบาลลานนา 3 รับการตรวจ
วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลลานนา 3 … นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา 3 และนพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์ นำโดย นพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ และ คุณกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล พร้อมทั้ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยคุณวิรัตน์ ส่วยนุ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ และ คุณปิยะฉัตร หอมจันทร์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ที่ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล ระบบเวชระเบียนผู้ป่วย และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการทุกระบบ ของโรงพยาบาลลานนา 3 ประจำปี 2566
.
โรงพยาบาลลานนา 3 รับการประเมินในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจเพื่อรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม และร่วมปรึกษาหารือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการให้บริการประกันสังคมในปีที่ผ่านมา ซึ่งผลการตรวจประเมิน โรงพยาบาลลานนา3 มีมาตรฐานตรงตามที่ประกันสังคมกำหนด เป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
.
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts