คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 🔸ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันมหิดล “กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔸ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการวันมหิดล
“กองทุนหมอเจ้าฟ้า” ในพระอุปถัมภ์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

📌22 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

13.30-14.00 น.
🔹”มะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลัน”
โดย ผศ.นพ.ธนาวัฒก์ รัตนธรรมเมธี
ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 2564

14.00-15.00 น.
การสัมมนาวิชาการ
หัวข้อ “Artificial Intelligence in Medicine : Pro & Cons”

🔹”AI & Medical Education”
โดย รศ.นพ.เอกรัฐ รัฐฤทธิ์ธำรง
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

🔹”Al In Radiology”
โดย ผศ.นพ.นครินทร์ อินบุตโต
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

🔹”Worry-Wisely about AI”
โดย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงศ์ นามวงศ์พรหม
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

พิธีกรดำเนินรายการโดย
ผศ.ดร.นพ.ภูวพงศ์ นิ่มกิ่งรัตน์ ผู้รับทุนหมอเจ้าฟ้า ปี 2555

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts