นครสวรรค์ /// เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกแคนตัส ไม้ประดับรายได้ดี

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ 17 พฤศจิกายน นางสุกัญญา ขุนอินทร์ เจ้าพนักงานเคหกิจเกษตรชำนาญงาน สำนักงานเกษตร อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ติดตามการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมทางการเกษตรของ นางวันเพ็ญ แผ่นสุวรรณ บ้านเขาแม่กระทู้ หมู่ 9 ต.แม่วงก์ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น young smart farmer ปี 2561 กิจกรรมที่ดำเนินการปลูกแคนตัส สายพันธ์ุต่างๆ เพื่อจำหน่าย บนพื้นที่ 1 งาน โดยมีราคาจำหน่ายอยู่ต้นที่ต้นละ 20 – 1000 บาท ส่วนตลาดรองรับมีทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ ถือว่าเป็นงานที่สร้างรายได้ดีในพื้นที่ที่จำกัด

ภาพ / ข่าว : ธนภัทร สนง.เกษตร นว.

***********

Related posts