สวนสัตว์เชียงใหม่ มุ่งพัฒนางานวิจัยนวัตกรรมทางการสืบพันธุ์เพื่ออนุรักษ์เลียงผา สัตว์ป่าสงวนของไทย

วันที่12-14กันยายน2566นี้
นายวุฒิชัย ม่วงมัน
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ให้การต้อนรับ และ หารือพูดคุยกับ รศ.ดร. กรวรรณ ศรีงาม อาจารย์ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.ดร. วิวัฒน์พัฒนาวงศ์ อาจารย์คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิจัยจากสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย

นำทีมโดย สพ.ญ.ดร.อัมพิกา ทองภักดี เพื่อปรึกษาหารือความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์เพาะขยายพันธุ์เลียงผา ร่วมกับทีมผู้ร่วมวิจัยสวนสัตว์เชียงใหม่ โดยมีนางรัชนีวรรณ ปัญญาทอง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย ซึ่งโครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์มาใช้ในการผลิตน้ำเชื้อเลียงผาคัดเพศและน้ำเชื้อเลียงผาแช่แข็งที่มีคุณภาพในการนำไปผสมเทียมเพิ่มจำนวนเลียงผาสัตว์ป่าสงวนของไทยเพื่อการอนุรักษ์ต่อไป

Related posts