คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิด​ การนำเสนอผลการวิจัยโครงการ Brand Audit และการกำหนดกลยุทธ์​ของแต่ละส่วนงาน

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิด​ การนำเสนอผลการวิจัยโครงการ Brand Audit และการกำหนดกลยุทธ์​ของแต่ละส่วนงาน โดยมี ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดี​ด้านพัฒนาคุณภาพ​องค์กร คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์​ของการจัดงาน

วิทยากรโดย รศ.นพ.อนวัช วิเศษบริสุทธิ์​ รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์​ มช. และทีมที่ปรึกษาจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย​มหิดล ให้แก่คณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากร เมื่อวันที่ 13 กันยายน​ 2566 ณ ห้องประชุมสุโขทัย​ โรงแรม​แชงกรี-ลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่​


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts