ต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้แทนองค์การทูต UN ประจำประเทศไทย

รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.ณัฐณรงค์ ธนันชัย ผู้แทนองค์การทูต UN ประจำประเทศไทย

เพื่อร่วมหารือและหาแนวทางสร้างความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้เปราะบาง กลุ่มเด็กและเยาวชนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล และกลุ่มโรงพยาบาลในพื้นที่ทุรกันดาร ตามภารกิจของ UN และสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็งตามเป้าหมาย SDGs ซึ่งเป็นนโยบายของ UN ต่อไป

Related posts