ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ 🔸สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และ ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า

ขอเชิญร่วมพิธีเทิดพระเกียรติ
🔸สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9 และ ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า

📍วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

🔹เวลา 08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์
🔹เวลา 09.00 – 09.30 น.
พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
– ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
– ประธานคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงาน
(รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนุชนารถ บุญจึงมงคล)
– ประธานในพิธีกล่าวเปิด และสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในรัชกาลที่ 9
– เทิดพระเกียรติผ่านบทร้อยกรอง
🔹เวลา 09.30 – 10.45 น.
พิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2”
– ฉายวีดิทัศน์ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– มอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
– มอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
– มอบรางวัล “ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน”
🔹เวลา 10.45 – 11.30 น. ปาฐกถาพิเศษ เนื่องในวันมหิดล เรื่อง “การล้ม” ภัยซ่อนเร้นในผู้สูงวัย
•หัวข้อ “ปัญหาการล้มในผู้สูงวัย”
องค์ปาฐก : อาจารย์ นายแพทย์ชานนท์ ช่างรัตนกร อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
•หัวข้อ “สาเหตุการล้มในผู้สูงวัย”
องค์ปาฐก : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกนกพร ภิญโญพรพานิชย์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
•หัวข้อ “การป้องกันการล้มในผู้สูงวัย”
องค์ปาฐก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสหัทยา ไพบูลย์วรชาติอาจารย์พิเศษภาควิชาวิสัญญีวิทยาอดีตผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔹เวลา 11.30 น. – รับประทานอาหารกลางวัน
🔹เวลา 13.00 – 16.00 น.
ประชุมวิชาการกองทุนหมอเจ้าฟ้า

การแต่งกาย : ชุดพระราชทาน ชุดไทย ชุดสากลนิยม ชุดปฏิบัติงาน หรือ ชุดสุภาพ

หมายเหตุ : กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts