รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Systematic review & Meta-analysis”

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Systematic review & Meta-analysis” ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2566

วิทยากรโดย รศ.ดร.นพ.ณัฐ คูณรังษีสมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านวิจัย , รศ.นพ.กิตติภัต เจริญขวัญ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา พร้อมคณะวิทยากร ให้แก่คณาจารย์ อาจารย์ Assosiate Instructor นักวิจัยนักศึกษา และผู้ที่สนใจ ให้มีความรู้ความสามารถครอบคลุมตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ด้านวิจัยจำนวน 100 คน เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts