คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ประธานย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอก กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และการเสวนานวัตกรรม MEDCHIC Innovation Day 2023

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ ประธานย่านนวัตกรรมทางการแพทย์สวนดอก กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดงานแสดงผลงานนวัตกรรมทางการแพทย์และการเสวนานวัตกรรม MEDCHIC Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “From Ideas to impact From Connection to Globalization”

โดยมี ศ.ปฏิบัติ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ , ประธานในพิธี โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพประจำปีของย่านนวัตกรรมการแพทย์สวนดอก และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพในการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรม และบริการต่างๆ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ และมีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมีประสบกรณ์ด้านการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพในระดับประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างโอกาสในการพบปะนวัตกรที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายจากหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักลงทุน และบุคคลทั่วไป ในการสร้างผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์และสุขภาพรูปแบบใหม่ สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม ดําเนินการจัดงานโดย รศ.ดร.พญ.ศิริอนงค์ นามวงศ์พรหม ผู้ช่วยคณบดี และหัวหน้าศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมทีมงาน MEDCHIC และ SMID เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts