ม.ราชภัฏเชียงใหม่จัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติครั้งที่ 4 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 หัวข้อ “การขับเคลื่อนองค์ความรู้ การวิจัยเพื่อสร้างท้องถิ่นไทยให้ยั่งยืน”

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด กล่าวรายงานโดย รศ.ดร.สัญญา สะสอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งในการจัดประชุมครั้งนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมการบรรยายพิเศษจากผู้ทรงคุณวุฒิ และการนำเสนอบทความวิจัย/บทความวิชาการ/โปสเตอร์ โดยคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาจากทั่วประเทศ
ณ ห้องประชุม ชั้น 15 และห้องประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 7 อาคาร 90 ปีราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา #มนุษย์คุณภาพ_สังคมคุณธรรม #HUSOC_CMRU

Related posts