คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ บริษัท มด กัต จำกัด

รศ.ดร.ธีระ ชีโวนรินทร์ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการทำงานวิจัยร่วมกัน ระหว่าง ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ บริษัท มด กัต จำกัด

ในหัวข้อเรื่อง ” การศึกษาจุลินทรีย์และเมตาบอไลต์ในลำไส้ของคนไทยที่มีสุขภาพดีและสร้างฐานข้อมูลจุสินทรีย์และเมตาบอไลต์ในลำไส้มาตรฐานของคนไทยเพื่อนำไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการตรวจคัดกรองและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และการศึกษาผลกระทบของอาหารพื้นถิ่นภาดเหนือที่มีต่อจุลินทรีย์ในลำไส้ ” เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 ภาควิชาชีวเคมี อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts