ธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567

รศ.ดร.นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2567 ที่โรงเรียนวารีเชียงใหม่

โดยมีอาจารย์วารี ภัทราวณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารด้านการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดี ร่วมเป็นวิทยากรแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนในคณะแพทยศาสตร์ มช. เกณฑ์และคุณสมบัติการรับเข้าศึกษา โครงการผลิตแพทย์นักวิทยาการข้อมูล โครงการM.D./M.S at th University of Leeds และหลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ รวมทั้ง ตอบคำถามต่าง ๆ และมีการจัดบูธแนะนำหลักสูตรฯ โดยหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts