โรงพยาบาลลานนา รับรางวัลด้านความปลอดภัย (คปอ) ปีที่ 14 ระดับแพลทินัม และด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12 .

โรงพยาบาลลานนา เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ และโครงการสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
.
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 … สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ โดยมีนายสมชาย เอื้อจารุพร ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานในงาน และเป็นผู้มอบรางวัลแก่ตัวแทนสถานประกอบกิจการที่เข้ารับรางวัลในครั้งนี้ ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ โรงพยาบาลลานนา ได้ส่งตัวแทนนายจ้างในการเข้ามอบรับรางวัลในครั้งนี้ ซึ่งรางวัลที่โรงพยาบาลลานนา ได้เข้าร่วมรับรางวัล มีดังนี้
.
1. รางวัลเชิดชูเกียรติสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ ประจำปี 2566 (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 14 รับมอบโดย นางศิริรัตน์ กนกพารา หัวหน้าแผนกกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลานนา

2.รางวัลสถานประกอบการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ปีที่ 12 รับมอบโดย นางศุภลักษณ์ มิทเชลล์ หัวหน้าแผนกบุคคล โรงพยาบาลลานนา

โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ สะท้อนถึงการที่ผู้บริหารโรงพยาบาลลานนา ได้ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย รวมถึงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสวัสดิการด้านแรงงานสัมพันธ์ของโรงพยาบาลลานนา ให้มีมาตรฐานครบถ้วนทุกหมวดหมู่อย่างต่อเนื่อง เป็นขวัญและกำลังใจที่ดี แก่ลูกจ้างคนทำงานในสถานประกอบการ โรงพยาบาลลานนา ที่เข้าถึงสวัสดิการและความปลอดภัยที่ดีในการทำงาน
.
////พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts