พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 2566

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ข้าราชการ ลูกจ้างพนักงานราชการ และทหารกองประจำการ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน ๔๑
ทั้งนี้ มีผู้ได้รับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลบุคคลดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 69 คน โดยแบ่งเป็นบุคคลดีเด่นประเภทนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 25 คน, บุคคลดีเด่นประเภทนายทหารชั้นประทวน จำนวน 27 คน, บุคคลดีเด่นประเภทลูกจ้าง และพนักงานราชการ จำนวน 13 คน และบุคคลดีเด่นประเภท ทหารกองประจำการ จำนวน 4 คน

Related posts