โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง จัดโครงการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากีฬาโรงเรียนฯ

วันที่ 7-8 กันยายน 2566 ดร.สมเจตร์ รอดนารายณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง มอบหมายให้คณะผู้ฝึกสอนชนิดกีฬาต่างๆ เป็นวิทยากรให้ความรู้

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเครือข่ายกิจกรรมค่ายกีฬา เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาและให้นักเรียนมีสมรรถภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง และแนะแนวการศึกษาต่อในปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนที่มีความสนใจในด้านการกีฬา พร้อมที่จะฝึกฝนและพัฒนาตัวเอง ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม (สันช้างตาย) อ.พาน จ.เชียงราย

Related posts