คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจเยี่ยมประเมินคุณภาพองค์กรของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกที่สอดคล้องตามเกณฑ์ WFME ของ ศูนย์​แพทยศาสตร์​ศึกษา​ชั้น​คลินิก​โรงพยาบาล​ลำปาง

โดยมี นพ.นรัตว์ ประสพโชค รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศทั่วทั้งองค์กร และดำเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการบริหารสู่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก (ศศค.) อย่างทั่วถึง ซึ่งมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมงาน จัดโดย งานบริการการศึกษาร่วมกับหน่วยประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลลำปาง จ.ลำปาง

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts