พิธีทำบุญวันก่อตั้งโรงเรียน พุทธิโศภณ และการทอดผ้าป่าสามัคคีรายได้สมทบทุนในการสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมให้นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน

วันที่ 1 กันยายน 2566 ดร.อนุกูล ศรีสมบัติ  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานพิธีฯ มีผู้ร่วมเป็นเกียรติพิธีประกอบด้วย รศ.ดร.ยงยุทธ ยะบุญปิง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพุทธิโศภน, นายดำรง มาตี๋
ผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธิโศภน พร้อมอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนได้แก่ นายบุญเลียว หินศรีสุวรรณ นายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ และ นายบรรยงค์ สัมฤทธิ์  อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน พุทธิโศภน

ในงานนี้ นายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานร่วมกับ นายวรศักดิ์ กกสันเทียะ, นางกมลวรรณ ชุ่มใจ ประธานชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนพุทธิโศภน และคณะครู จัดการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้สมทบทุนในการสร้างและปรับปรุงห้องน้ำห้อง
ส้วมให้นักเรียนโรงเรียนพุทธิโศภน ได้เงินรายได้จากการทอดผ้าป่าสามัคคียังไม่หักค่าใช้จ่ายรวมจำนวน 199,6740 บาท


นอกจากนี้ นางศิรานุช
อ่อนอ้น รองประธานชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำสมาชิกช่างฟ้อนจำนวน 109 คน เข้าร่วมฟ้อนตัอนรับคณะองค์ผ้าป่าสามัคคี ประกอบด้วย
นางอัฉราภรณ์ ใจตา หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนสันกลางใต้ ,
นางสายฝน จีนาราช หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนแม่เหียะเมืองงาม, นางนงนภัส นวลฝั้น หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนวัดป่าดาราภิรมย์, นางวรรณะภัทร์
นันตา หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อน
ตำบลแม่สา, นางอรพินท์
อุปโน หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อน
สืบสานงานศิลปถิ่นล้านนา,
ในางมณีกานต์ หอมชื่น หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนบ้านเอื้อฯรักษ์ไทย, นางอารี วงศ์สวย หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนสามเสนวิลล่า, นางสาว
อาจรีย์ นีละไพจิตร หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนดาราคอสเมติกส์, นางจิราภรณ์ อยู่ศาสร์
หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนฟ้าฮ่าม,
นางศรีพรรณ ขาลถม
หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อนตำบลทรายมูล, นางสารภี ทองเพชร หัวหน้ากลุ่มช่างฟ้อน
เครือข่ายฮักฟ้อน ได้ฟ้อนเล็บพร้อมกันอย่างสวยงามยิ่ง และยังได้ร่วมออกโรงทานเลี้ยงนักเรียน 900 คนและผู้ไปร่วมงานทุกคน ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมออกโรงทาน และขอให้ได้รับบุญกุศลโดยทั่วกัน

Related posts