นายอำเภอแม่วางเป็นประธาน พิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีส่งมองบ้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบรอบด้าน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย) โดยมีนางนริศรา ธีรบดี นา ยกกิ่งกาชาดอำเภอแม่วาง เป็นผู้กล่าวรายงาน ตามที่เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่และกิ่งกา ชาดอำเภอแม่วาง ได้จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบรอบด้านประจำปีงบประมาณ 2566

กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ภายใต้ชื่อ กาชาดเชียงใหม่ห่วงใย ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยทั้ง 25 อำเภอ ให้มีที่อยู่อาศัยมั่นคงดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขด้วยวิถีแห่งความพอเพียง โดยทางอำเภอแม่วางทางกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลทุ่งปี้ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอบ้านของ นายเจริญ ทาตั๋น บ้านเลขที่ 343/1 หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งปี้ ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ในการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงและซ่อมแซม โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผู้นำหมู่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี้ และส่วนราชการในอำเภอ ทำให้การปรับปรุงและซ่อมแซมบ้านดังกล่าว สำเร็จตามวัตถุประสงค์ สามารถช่วยเหลือให้ผู้ยากไร้ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและแข็งแรง

Related posts