ห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐาน Clean Food Good Test Plus .

โรงพยาบาลลานนา ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ระดับก้าวหน้า และการรับรองป้ายมาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย Clean Food Good Test Plus เน้นย้ำอาหารสะอาด ปลอดภัย ได้สุขภาพดี สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค และผู้มารับบริการของโรงพยาบาลลานนา
.
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลลานนา … ตัวแทนผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นางศิริกุล ปีมะสาร หัวหน้าแผนกโภชนาการ พร้อมด้วยพว.อังคณา ปัจฉิม พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้าหน่วยงานป้องกันการติดเชื้อ และนายชิณภัทร์ แปงคำ หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน มาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นางนันท์ลภัส ขันตี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจประเมิน จากศูนย์อนามัยที่ 1 จ.เชียงใหม่ , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เทศบาลนครเชียงใหม่ และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการตรวจประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร “สถานที่จำหน่ายอาหาร” ระดับก้าวหน้า ยกระดับการพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารสู่ระดับ “ดีมาก หรือ Clean Food Good Taste Plus”
.
ซึ่งมาตรฐาน “Clean Food Good Taste Plus” หมายความว่า นอกจากสถานที่จำหน่ายอาหารจะมีสุขลักษณะที่ดีแล้ว ยังต้องเพิ่มคุณค่า ด้านโภชนาการ เสริมเมนูชูสุขภาพ ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน มีการสื่อสารความรู้ ด้านสุขภาพแก่ผู้บริโภค และสามารถต่อยอดการพัฒนาให้มีเมนู “อาหารเป็นยา” คือ อาหารที่มีผัก ผลไม้พื้นบ้าน และสมุนไพรท้องถิ่น เป็นส่วนประกอบ ซึ่งห้องอาหาร โรงพยาบาลลานนา ผ่านการรับรองมาตรฐาน “Clean Food Good Taste หรือ Clean Food Good Taste Plus” ทุกหัวข้อ พร้อมบริการแก่ผู้บริโภค หรือผู้รับบริการ รวมทั้งผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลลานนา เพื่อจะรับประทานอาหารได้อย่างมั่นใจในคุณภาพ
.
///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts