กรมทรัพยากรน้ำ ประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการค่าใช้จ่าย ในการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning) ปีงบประมาณ 2566 ในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ)

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสมเกียรติ ปูกา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการค่าใช้จ่ายติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำสาขาในเขต จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่อาย และ อ.ไชยปราการ) ณ โรงแรมไดมอนด์ ปาร์ค อินน์ อ.เมือง จ.เชียงราย

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อการคัดเลือกตำแหน่งติดตั้งสถานีเตือนภัยเบื้องต้น รวมทั้งรูปแบบของสถานีเตือนภัยที่จะทำการติดตั้งและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบรายละเอียดของโครงการ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการ ซึ่งนำไปปรับปรุงให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป
โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำได้มอบหมายให้ นายเรืองวิทย์ เหง้าสุสิทธื์ ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและเตือนภัยล่วงหน้าอุทกวิทยา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม และนายอธิวัฒน์ สุคนธประดิษฐ์ ที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (อดีตรองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ) เป็นวิทยากรในการประชุม มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ, เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค,เจ้าหน้าที่จากกิจการค้าร่วม ทีอีเอ็กซ์และหัวหน้าหน่วยงานส่วนท้องถิ่นในเขต จ.เชียงราย จ.พะเยา และ จ.เชียงใหม่ (อ.แม่อาย แล อ.ไชยปราการ) เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน ซึ่งความคิดเห็นจากผู้นำหน่วยงานส่วนท้องถิ่นยินดีและเห็นด้วยกับโครงการเป็นอย่างยิ่ง

Related posts