🔸🔹มช. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ .

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม EdPEx Sharing : เส้นทางสู่ความเป็นเลิศ (เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดี)

โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดี กล่าวรายงาน เพื่อแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ให้แก่ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการดำเนินงาน CMU-EdPEx ประจำปี 2566 ณ ห้องทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2566

Related posts