คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2566

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิด การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2566

โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม รศ.ดร.พญ.จิราภรณ์ โกรานา รองคณบดี และ ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมเป็นวิทยากร โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts